FAQ

Kunnen de camera's van BouWatch specifiek (openbare) ruimten buiten beschouwing laten of kunnen deze verduisterd worden?

Mobiele camerabeveiligingssystemen van BouWatch zoals de BouWatch GreenLight beschikken niet over 360 graden videocamera’s. De gezichtshoek kan in vooraf ingestelde stappen tussen 60 en 90 worden aangepast, zodat geselecteerde gebieden bij het instellen van de camera specifiek kunnen worden uitgesloten. Als er toch een technische beperking van het gezichtsveld nodig is, bijvoorbeeld als de openbare ruimte wordt gefilmd (trottoirs, straten, enz.), wordt deze ruimte volledig zwart gemaakt door middel van een maskeringsproces.

Kunnen de camera's van BouWatch mensen automatisch onherkenbaar maken?

Het onherkenbaar maken van personen is meestal niet nodig, omdat de technische opnames voor de bewegingsdetectie over het algemeen in sterk gereduceerde resolutiekwaliteit geproduceerd worden. Gezichten of zelfs kentekenplaten van auto’s zijn in deze lage resolutiekwaliteit niet herkenbaar, zodat het niet mogelijk is om conclusies te trekken over de identiteit van de geregistreerde personen. HD-opname’s worden alleen uitgevoerd wanneer er een alarm geactiveerd wordt. Dit is alleen het geval tijdens de vooraf gedefinieerde beveiligingsperiodes – dus buiten de normale werkuren op de beveiligde locatie – of als er een sabotagepoging op de camera zelf wordt gedetecteerd.

Als er gegevens worden opgeslagen: voor welk doel wordt dit dan gedaan?

Video-opnamen met een hoge resolutie worden slechts voor een zeer beperkte tijd opgeslagen in het geval van een terecht alarm. Daar kunnen drie redenen voor zijn: In de eerste plaats de identificatie van de dader door de politie of de recherche. Daarnaast kan een dossier ondersteuning bieden bij het bepalen van de gang van zaken bijvoorbeeld om te voldoen aan de bewijsverplichting voor de verzekering. Ten slotte kan bij technische storingen in het camerabeveiligingssysteem de schade achteraf worden vastgesteld aan de hand van een video-opname. Omdat de camerasystemen van BouWatch alleen buiten werktijden op de desbetreffende beveiligde locatie in gebruik zijn, is het grotendeels onmogelijk om mensen die zich niet onbevoegd op de locatie bevinden te filmen.

Zijn er borden buiten het beveiligde gebied die aanwijzingen geven voor de camerasystemen?

Op de grenzen van de bouwplaats wijzen borden volgens de AVG op het toezicht op de bouwwerf en op de verantwoordelijke instantie. Daarnaast voorzien wij onze klanten van alle noodzakelijke informatieborden om te voldoen aan de vereiste transparantie en informatieverplichtingen. Deze borden worden meestal duidelijk zichtbaar geplaatst daar waar de camerabeveiliging plaatsvindt. Deze borden bevatten alle noodzakelijke informatie die geïnteresseerden nodig hebben om contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon en om informatie te verkrijgen over de achtergrond en het verloop van de camerabeveiliging.

Zijn de camera's van BouWatch duidelijk zichtbaar?

Onze mobiele camerabeveiligingssystemen zoals de BouWatch GreenLight of de BouWatch Thermal zijn met hun hoogte van 6 meter en opvallende waarschuwingsborden aan alle vier de zijden van de vierkante basis (1 m x 1 m) ook op afstand duidelijk zichtbaar. En dat is goed nieuws, want zo worden ze niet alleen door de medewerkers in de beveiligde zone opgemerkt, maar werken ze ook nog eens preventief. De grote troef van BouWatch is namelijk de hoge preventieve werking van de beveiligingsoplossingen. Potentiële dieven en inbrekers die onze cameramasten opmerken (en vaak ons logo herkennen), geven hun snode plannen meestal op. Bovendien zijn onze camerasystemen gelabeld volgens de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en voorzien van de juiste iconografische afbeeldingen.

Werkt BouWatch volgens het zogenaamde cameramonitorprincipe?

Nee, onze eigen beveiligingsmedewerkers houden de monitor niet live in de gaten. De monitoring gebeurt via softwareondersteunde detectie van bewegingen tijdens precies gedefinieerde tijdsperiodes. Alleen wanneer de camerasystemen een beweging detecteren en een alarmsignaal naar de permanent bemande BouWatch meldkamer sturen, krijgen onze medewerkers toegang tot het camerabesturingssysteem. Zij controleren dan het eigenlijke gevaar ter plaatse en geven indien nodig instructies aan de interventieteams. Dit is meestal de politie of een veiligheidsdienst die door de klant werd aangeduid.

Kunnen de camera's van BouWatch op afstand inzoomen en kunnen ze draaien?

De camera’s van onze mobiele camerabeveilingsmasten kunnen gedraaid worden, maar tijdens de opstelling worden ze vastgezet op een nauwkeurig gedefinieerd detectiegebied, waardoor bijvoorbeeld openbare ruimten worden uitgesloten. De draaifunctie wordt alleen (opnieuw) gebruikt als de camera vanuit de meldkamer opnieuw wordt ingesteld, bijvoorbeeld als reactie op de voortgang van de bouw en de bijbehorende veranderingen in het te beveiligen gebied. Ook de zoomfunctie van de BouWatch-systemen is beperkt. Deze functie wordt alleen gebruikt als er een alarm is afgegaan en de interventieteams ter plaatse moeten worden ondersteund.

Kan het belang van de betrokken (gefilmde) personen om niet gefilmd te worden zwaarder wegen dan het belang van de onderneming in de zin van de AVG?

Omdat onze camerabeveiligingssystemen buiten de gebruikelijke werktijden gebruikt worden, worden medewerkers, klanten en dienstverleners op het terrein over het algemeen ook niet gefilmd. Op die manier is er dus geen sprake van belangenverstrengeling. Iedereen die door de camera’s wordt opgemerkt, bevindt zich dus buiten de werkuren en dus onbevoegd op het terrein. Indien er op de beveiligde site bepaalde handelingen en activiteiten nodig zijn tijdens de met de klant gedefinieerde beveiligingstijden, moet de klant dit vooraf melden, zodat de camerabeveilingsmasten tijdens deze periode niet in gebruik worden genomen.

Filmen de camera's van BouWatch openbare en vrij toegankelijke ruimtes?

Nee, de camerabeveiligingssystemen van BouWatch worden gebruikt om privéterreinen te beveiligen tegen onbevoegde personen die zich ongeoorloofd toegang willen verschaffen. Er is geen sprake van beveiliging, audio- of video-opname van openbare ruimten. De gezichtshoeken van de camera zijn zodanig ingesteld dat de openbare ruimtes niet beveiligd worden. Daar waar de videosystemen de openbare ruimte toch nog in beeld brengen omdat er geen ander camerastandpunt voorhanden is, wordt het vastgelegde gebied door middel van een maskeringsprocedure volledig zwart gemaakt. Ook in de beveiligde gebieden geldt: in de regel vindt de camerabeveiliging plaats buiten de werktijden, zodat er geen medewerkers, klanten of dienstverleners op de vooraf ingestelde beveiligings-/alarmtijden in het detectiegebied aanwezig mogen zijn.

Is het belang van de klant volgens de AVG voldoende groot om camerabeveiliging te verantwoorden?

Op de bouwwerf dient de objectbeveiliging door BouWatch ter bescherming van de eigendommen van de opdrachtgever. Dit omvat bijvoorbeeld bouwwerfuitrusting, bouwwerffaciliteiten, gereedschap, materiaalopslag, containers en reeds gemonteerde onderdelen. Verdere belangen van de eigenaar zijn, naast de bescherming van zijn eigendom tegen diefstal, de bescherming van toegangsrechten en de bescherming tegen vandalisme en nalatigheid. Deze belangen geven u het recht om een bouwwerfcamera voor camerabeveiliging te installeren in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Dit doel is dan ook schriftelijk vastgelegd als bewijs in de order en ook in het veiligheidscertificaat dat BouWatch aan de klant verstrekt.

Wordt er verwezen naar het aanmaken van bestanden in overeenstemming met het recht van de betrokkene door de AVG?

Wij vestigen de aandacht op het bestaan van onze camerabeveiligingssystemen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Aan de grenzen van de bouwwerf zijn borden bevestigd die de controle van de bouwwerf en de verantwoordelijke instantie aangeven (volgens art. 13 ff. AVG). Daarnaast voorzien we onze klanten van gedetailleerde informatieborden, die we duidelijk zichtbaar bij de ingang van de beveiligde gebieden plaatsen. Hiermee voldoen de klanten van BouWatch aan de vereiste transparantie en voldoen ze aan de informatieplicht volgens de basisverordening inzake gegevensbescherming.

Aangaande het recht van de betrokkene volgens de AVG: Worden geïdentificeerde personen op de hoogte gebracht wanneer opnames worden opgeslagen?

De gegevens van de BouWatch monitoringsystemen worden standaard niet permanent opgeslagen en laten technisch gezien geen identificatie van personen toe. De in het kader van de softwaregestuurde bewegingsdetectie opgenomen beeldgegevens worden in sterk gereduceerde resolutiekwaliteiten en beeldsnelheden geproduceerd. Gezichten of details zoals kentekenplaten zijn niet herkenbaar. Bovendien worden de gegevens niet bekeken door onze medewerkers en worden ze na 10 dagen automatisch verwijderd. Alleen in het geval van een terecht alarm worden video’s met hoge resolutie geproduceerd om de dader te identificeren. Ook deze worden na 21 dagen volledig uit onze systemen verwijderd.

Voldoet BouWatch aan het "recht om te worden vergeten" binnen een maand na ontvangst van een corresponderend verzoek als gegevens worden doorgegeven aan derden?

BouWatch geeft geen gegevens door aan derden. De enige uitzondering is het doorsturen van een opname naar de politie in geval van een gegrond alarm, mocht er een strafvervolging plaatsvinden. In dat geval worden de desbetreffende verzoeken om verwijdering van gegevens rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten ingediend.

Bestaat er een model voor het beantwoorden van informatieverzoeken?

Ja, BouWatch hanteert sjablonen voor de aanvraag- en verwerkingsprocedures voor gegevensbescherming op basis van de AVG.

Wordt het recht op toegang met naam gedocumenteerd?

Ja, bij BouWatch kennen we elke persoon die toegang heeft tot onze camerabeveiligingssystemen bij naam en toenaam. Zowel intern als bij de klanten. Op deze manier zorgen we ervoor dat onbevoegden de videogegevens niet kunnen bekijken. In principe kunnen de video-opnamen echter door niemand worden bekeken, tenzij er een alarm is afgegaan – zelfs niet bij BouWatch. De beeldgegevens zijn alleen beschikbaar in het lokale camerageheugen en worden na 10 dagen automatisch gewist.

Hoe wordt de gegevensbescherming gewaarborgd wanneer externe dienstverleners toegang krijgen tot BouWatch-systemen, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden?

Toegang door externe medewerkers is organisatorisch onmogelijk, omdat BouWatch alleen gebruik maakt van eigen medewerkers en geen gebruik maakt van onderaannemers of externe dienstverleners op het gebied van onderhoud. Wij zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de gebruikte camerabeveiligingssystemen in overeenstemming met de contractueel overeengekomen service.

Vindt er een overdracht van de videobeelden plaats? Waar worden ze naartoe gestuurd?

Standaard wordt het door het systeem gemaakte videomateriaal voor de bewegingsdetectie niet verzonden. De gegevens zijn alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van het lokaal geïnstalleerde camerabeveiligingssystemen en wordt na 10 dagen automatisch gewist. Alleen in het geval van een alarm worden de beeldgegevens doorgestuurd naar de centrale. Daar worden ze daar uitsluitend door onze eigen medewerkers bekeken. Ze controleren en bepalen wat het alarm heeft veroorzaakt. In gerechtvaardigde gevallen kan het dossier binnen 21 dagen na de totstandkoming ervan aan de politie worden overhandigd (voor vervolging), op voorwaarde dat er een verzoek is ingediend. De beeldgegevens worden dan permanent verwijderd. De enige uitzondering: Als klanten BouWatch LiveView gebruiken, kunnen ze in het kader van (gegevensbeschermingsvoorschriften) gedurende een beperkte periode toegang krijgen tot de live feed van de camerabeveiligingssystemen. Het videomateriaal wordt niet opgeslagen of op een andere manier overgedragen of gereproduceerd.

Wie heeft er toegang tot de camerabeelden?

Strikt genomen heeft niemand toegang tot de camera-opnames, zelfs niet onze klanten of wijzelf. De video-opnamen die voor de bewegingsdetectie zijn gemaakt, worden alleen lokaal in de camera zelf opgeslagen en worden na 10 dagen automatisch gewist. De enige uitzondering: Als er een alarm wordt geactiveerd, krijgt het beveiligingspersoneel in ons continu bemande meldkamer toegang tot de camerabeelden om te controleren wat het alarm heeft geactiveerd. Ook in dit geval wordt de opname niet permanent opgeslagen, maar maximaal 21 dagen bewaard voor het geval de politie erom vraagt in het kader van een strafrechtelijke vervolging. Na 21 dagen worden deze gegevens ook definitief verwijderd.

Beveiligt BouWatch ook Lost Places?

Hoewel BouWatch oorspronkelijk enkel bezig was met het beveiligen van bouwwerven, beveiligen we nu ook tal van andere objecten en terreinen. Typische toepassingsgebieden zijn zand- en grindgroeven, kwetsbare energiecentrales en leegstand in alle soorten en maten. We zijn ook met Lost Places vertrouwd en zij met ons. Gebieden met een bordje met daarop ‘Beveiligd door BouWatch’ worden door hobbyavonturiers gemeden. Ook zij zijn strafrechtelijk aansprakelijk als zij zonder toestemming het terrein betreden en kunnen overeenkomstige sancties verwachten als de politie wordt ingeschakeld.

Werkt BouWatch samen met de politie?

In geval van een gerechtvaardigd alarm grijpen wij onmiddellijk persoonlijk in via de luidsprekers die in onze beveiligingssystemen ter plaatse zijn geïntegreerd. Daarnaast nemen wij contact op met de politie of de door de klant aangeduide veiligheidsdienst. We overhandigen ook opnames van strafbare feiten aan de politie met het oog op strafvervolging. De video’s worden maximaal 21 dagen bewaard voor het openbaar ministerie voordat ze weer definitief worden gewist als gevolg van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wie draagt de kosten van een diefstal?

Tot aan de definitieve oplevering is de aannemer aansprakelijk voor diefstal op de bouwwerf, inbraak in containers of schade aan het pand zelf (veroorzaakt door vandalisme of diefstal). Een effectieve beveiligingsoplossing die een preventieve werking heeft en de dure schade van meet af aan tot een minimum beperkt, wordt daarom over het algemeen aanbevolen.

Wat zegt de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) over camerabeveiliging?

De basisverordening inzake gegevensbescherming bevat geen expliciete instructies voor het gebruik van beveiligingscamera’s. De AVG regelt echter de behandeling van persoonsgegevens en de opslag en verdere verwerking ervan. Hieruit kunnen de kadervoorwaarden voor camerabeveiliging in overeenstemming met de gegevensbescherming worden afgeleid. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er een zogenaamd “gerechtvaardigd belang” bestaat. Het beveiligen van bouwwerven, leegstaande panden en tal van andere soorten onroerend goed tegen diefstal of vandalisme is een gegrond belang in het kader van de AVG.

Zorgt camerabeveiliging voor lagere verzekeringskosten?

Afhankelijk van uw verzekering kan de beveiliging van de bouwwerf of andere objecten de basis vormen voor een korting op de wettelijke aansprakelijkheidsdekking. De beste manier om de respectievelijke diensten en voorwaarden te weten te komen is door rechtstreeks contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Is de camerabeveiliging niet in strijd met de gegevensbescherming?

Nee, camerabeveiliging van uw eigendommen om ze te beschermen tegen diefstal of beschadiging is niet in strijd met de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG). Camerabeveiliging van uw objecten om ze te beschermen tegen diefstal of sabotage is bijna altijd mogelijk als aan de bijbehorende specificaties wordt voldaan. Bij BouWatch zijn we bekend met de randvoorwaarden en weten we welke gevolgen de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft voor de individueel geplande beveiliging van uw eigendommen.

Wat gebeurt er in het geval van een vals alarm?

Er zijn twee redenen waarom een vals alarm bij BouWatch bijna nooit voorkomt. Ten eerste is de intelligente besturings- en analysesoftware in onze monitoringsystemen in de loop der jaren voortdurend verder ontwikkeld waardoor geen enkel persoon of voertuig ongemerkt in het detectiegebied komt. Tegelijkertijd veroorzaakt niet elke veldmuis of kortstondige schommeling in de stroomvoorziening een alarm. Ten tweede kunnen onze ervaren medewerkers in de meldkamer op elk moment live op het scherm controleren wie of wat een alarm heeft veroorzaakt. Op die manier wordt de politie niet meteen ingeschakeld bij elk stukje afval dat er rondvliegt. Indien nodig nemen we contact met u op en wijzen we u op loshangende of losse onderdelen die een melding kunnen veroorzaken.

Wie controleert er eigenlijk de camera's van BouWatch?

Alle camerasystemen van BouWatch zijn aangesloten op ons eigen, permanent bemande meldkamer. Voor de alarmmonitoring vertrouwen wij uitsluitend op ons ervaren en goed opgeleid vakpersoneel: ’s nachts, in het weekend en ook op feestdagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de beveiliging van uw eigendommen altijd onder toezicht staat van iemand die, in het geval van een alarm, zowel de techniek als de procedures kent. Bij BouWatch vindt de volledige procesketen op één plek plaats zodat de coördinatie voor onze klanten tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Beveiligt BouWatch ook binnenruimtes?

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de infrastructuur bieden wij het passende monitoringsysteem voor uw project. Het camerasysteem BouWatch Flex is speciaal ontworpen voor de beveiliging van binnenruimtes. Per set worden maximaal 6 camera’s parallel aan het werk gezet. Eventuele opvallende bewegingen in het beveiligingsgebied worden op die manier gedetecteerd. De compacte camera’s met geïntegreerde bewegingsmelders werken op batterijen, kunnen onopvallend worden gemonteerd op de meest uiteenlopende oppervlakken en zijn zonder onderbreking verbonden met onze centrale die dag en nacht bemand is. Dit betekent dat we onmiddellijk kunnen ingrijpen zodra iemand ongeoorloofde toegang krijgt.

Werkt BouWatch-monitoring alleen op bouwwerven?

BouWatch bewaakt gebieden, open ruimtes en gebouwen van allerlei aard, want het principe achter onze beveiliging werkt altijd op dezelfde manier: onze verschillende camerasystemen detecteren elk voertuig en elke persoon die toegang wil krijgen in tijdsperiodes die samen met onze klanten worden bepaald – volledig onafhankelijk van het type terrein. Dankzij de verbinding met onze continu bemande centrale grijpen we persoonlijk in bij een alarm en waarschuwen we de op het scherm geïdentificeerde personen via de geïnstalleerde luidsprekers. Indien nodig bellen we de politie of de door u aangewezen veiligheidsdienst. Op deze manier beveiligen wij zowel bouwwerven als braakliggende terreinen, elektriciteitscentrales, grindgroeven, parkeerplaatsen, recyclingbedrijven of opslagplaatsen tegen toegang door onbevoegden.

Waarom stralen de cameramasten van BouWatch een groen licht uit?

Onze BouWatch GreenLight camerabeveilingsmasten is uitgerust met groene led-spots, omdat groen licht duidelijk beter wordt verdragen door dieren en mensen dan irritant wit licht. Door de jaren heen hebben we ook een ander positief effect gemerkt: Omdat het groene licht op een bouwwerf vandaag de dag meestal direct met BouWatch wordt geassocieerd, vermijden dievenbendes vaak de beveiligde gebieden. Klanten profiteren op twee manieren van deze preventieve bescherming, omdat diefstal en de daarmee gepaard gaande schade aan deuren, hekken, gebouwen of machines niet eens voorkomt.

Wat te doen wanneer buurtbewoners het storend vinden?

Hoewel onze meest gebruikte cameramast, de BouWatch GreenLight, standaard is uitgerust met zachte groene led-lampen, kunnen deze indien gewenst nog veel onopvallender worden gemaakt. Optioneel kunnen alle systemen ook worden uitgerust met infraroodschijnwerpers. Als alternatief biedt BouWatch het systeem BouWatch Thermal aan. Het werkt met de modernste warmtebeeldcamera’s en vereist geen extra schijnwerpers.

Hoe snel worden storingen of defecten van de camera's opgemerkt?

De camerabeveiligingssystemen worden regelmatig en automatisch gecontroleerd op functionaliteit en indien nodig onmiddellijk onderhouden door een BouWatch-servicetechnicus. Dankzij ons voortdurend groeiende netwerk zijn wij met onze eigen technici over het hele land beschikbaar voor onze klanten. Veel storingen worden echter eenvoudig verholpen door onderhoud op afstand via ons speciaal ontwikkelde onderhoudsplatform. De meeste van onze systemen zijn voorbereid op gebeurtenissen zoals stroomuitval door middel van een geïntegreerde noodbatterij, die een ononderbroken werking gedurende 48 uur garandeert. Daarom treden er bij BouWatch geen langere storingen op.

Werkt BouWatch ook met dummy camera's?

Nee, BouWatch vertrouwt op de persoonlijke ondersteuning van de verschillende mobiele camerabeveiligingssystemen door het eigen personeel in het permanent bemande meldkamer. Achter elk systeem zitten BouWatch-medewerkers die bij een alarm direct optreden, het proces live op het scherm controleren en direct ingrijpen via een geïntegreerde luidspreker.

Maken de beveiligingssystemen van BouWatch video's of foto's?

Onze hoogontwikkelde beveiligingssystemen zoals de BouWatch GreenLight cameramast maken in principe video’s, maar deze worden niet permanent opgeslagen. Ze worden na 10 dagen automatisch gewist. Bovendien worden deze video’s alleen doorgegeven aan de centrale in geval van een alarm en zijn ze alleen lokaal beschikbaar in het geheugen van de camera. De enige uitzondering is ons BouWatch WebWatch-systeem voor documentatie op de bouwwerf in time-lapse. Hier worden één tot vier individuele beelden per uur gemaakt, die we vervolgens samenvoegen tot een documentatievideo en doorgeven aan onze klanten.

Wat betreft de bescherming van personen: Slaat het systeem kenmerken zoals gezichten of kentekenplaten op?

Nee, tijdens technische opnames voor de detectie van opvallende bewegingen worden sterk gereduceerde resolutiekwaliteiten en gereduceerde beeldsnelheden per seconde gebruikt. Dit zorgt voor de snelst mogelijke alarmering met videofrequentieoverdracht. Er kunnen daarbij geen conclusies worden getrokken over de identiteit van de betrokken personen of bijvoorbeeld kentekenplaten van voertuigen.

Worden de camera-opnames permanent opgeslagen?

De videostream die door onze beveiligingssystemen wordt gegenereerd, wordt meestal uitsluitend lokaal in het camerageheugen opgeslagen en wordt na tien dagen automatisch gewist. De gegenereerde video-feed wordt voortdurend door een systeem voor video-inhoudsanalyse gehaald. De gebruikte algoritmen detecteren automatisch opvallende beeldveranderingen. Alleen wanneer er ongewone activiteiten worden gedetecteerd, stuurt het systeem een overeenkomstige opname naar ons meldkamer. De opname start vijf seconden voordat het alarm wordt geactiveerd en stopt 25 seconden na het einde van de abnormale bewegingen. De beeldgegevens worden in gecodeerde vorm opgeslagen en, indien nodig, maximaal 21 dagen bewaard voor de openbare ordehandhavingsinstanties. Daarna worden ze verwijderd.

Volgen de BouWatch-medewerkers het terrein voortdurend op het scherm?

Nee, want onze camerasystemen zenden geen ononderbroken live-stream uit naar het BouWatch meldkamer. De permanente beeldanalyse voor de detectie wordt uitgevoerd door de intelligente analysesoftware waarmee onze monitoringsystemen werken. Pas wanneer er een alarm wordt geactiveerd, krijgen onze medewerkers live toegang tot de camera om te controleren wat de oorzaak ervan is. Er is echter geen constante live controle van het beeldmateriaal op de schermen door de medewerkers.

Worden er 24 uur per dag opnames gemaakt?

Met onze hulp stelt de klant vooraf een plan op waarin de tijden van de camerabeveiliging precies worden vastgelegd. (Bijvoorbeeld op weekdagen van 17.00-06.00 uur, in het weekend de hele dag). Buiten de beveiligingsuren worden de videocamera’s gedeactiveerd en nemen ze dus geen bruikbaar beeldmateriaal op.

Is een mobiele veiligheidsdienst niet goedkoper?

Nee. Het salaris, meestal vermeerderd met hoge nachttarieven, is aanzienlijk hoger dan de kosten van onze beveiligingsoplossingen. Bovendien zijn menselijke controlesystemen vatbaarder voor storingen en fouten dan de onze. Daar waar menselijke arbeid niet langer toereikend is, zorgen onze betrouwbare, intelligente, technische oplossingen voor hulp.

Wat kan BouWatch allemaal beveiligen?

De monitoringsystemen van BouWatch kunnen geprogrammeerd worden voor elk gedefinieerd, meestal omheind of afgesloten gebied. Dit maakt het mogelijk om elk gebied dat duidelijk afgebakend kan worden door bijvoorbeeld hekken of muren, te monitoren. Wij houden toezicht op bouwwerven, opslagplaatsen, leegstande gebouwen, infrastructurele bouwprojecten, havengebieden, landbouwgebieden, industriële installaties, logistieke en recyclagegebieden en alle soorten binnenruimtes.

Hoe betrouwbaar is het BouWatch-monitoringsysteem?

Door ons dagelijks geautomatiseerd onderhoud op afstand en het geïntegreerde serviceplatform zijn wij in staat om storingen of defecten direct (binnen 24 uur) op te sporen en te verhelpen. We bieden dus de hoogst mogelijke systeembeschikbaarheid.

Wat gebeurt er als iemand de stroomkabel naar de cameramast doorbreekt?

Met ons bekabelde “BouWatch Standard” bouwwerf beveiligingssystemen garandeert een geïntegreerde accu een betrouwbare werking gedurende nog eens 48 uur als de stroomtoevoer wordt onderbroken. Daarnaast kunnen wij u het autonome “BouWatch Solar” systeem aanbieden, dat dankzij de milieuvriendelijke stroomvoorziening, een combinatie van zonne-energie, accu en generator (Hybride PowerStation) permanente veiligheid biedt zonder stroomaansluiting.

Hoeveel verschillende soorten monitoring biedt BouWatch aan?

Onze standaard cameramasten zijn met stroom gestuurde cameramasten. Voor zelfvoorzienend gebruik is er de Solar mast met geïntegreerde brandstofcel en voor binnenruimtes raden wij ons Flex-systeem op batterijen aan.

Kijkt er iemand de hele nacht naar de monitor?

Door de geïntegreerde intelligente herkenningssoftware in de BouWatch-masten is er geen constante beveiliging door onze medewerkers nodig. De camera’s in onze eigen 24-uurs meldkamer slaan alarm zodra er iets ongewoons gebeurt op de bouwwerf, zodat we dit direct kunnen controleren en kunnen ingrijpen.

Wie voert de beveiliging uit?

De beveiligingsmedewerkers van onze meldkamer zijn de klok rond in dienst van “BouWatch”. De klant bepaald bij het plaatsen van de order of de politie of een veiligheidsdienst op de hoogte moet worden gebracht in geval van nood.

Is het mogelijk om bepaalde gebieden in het beveiligingsgebied onherkenbaar te maken?

Ja, we kunnen vooraf gedefinieerde gebieden zoals bijvoorbeeld het voetpad voor de ingang, onherkenbaar maken.

Wie betaalt de schade veroorzaakt door inbraak en vandalisme?

Ook bij gebruik van de “BouWatch bouwwerfbeveiliging” moet u een verzekering blijven afsluiten om eventuele schade te dekken (bijv. ook buiten de beveiligingsuren). Vaak kunt u echter na overleg met uw verzekeraar geld besparen op uw premie en eigen risico.

Wie heeft er toegang tot het beeldmateriaal?

Het videomateriaal wordt ter plaatse in de camera opgeslagen en wordt alleen in geval van alarm door de geïntegreerde detectiesoftware naar onze meldkamer gestuurd. Alleen ons getrainde beveiligingspersoneel heeft toegang tot het systeem en verifieert de opnames als een echt alarm of foutmelding. Als het om een vals alarm gaat, wordt het materiaal gewist. In het geval van een echt alarm worden de beelden doorgestuurd naar de eerder door de klant opgegeven ontvanger – bijvoorbeeld een bewaker of de politie.

Hoe snel kan het BouWatch-monitoringsysteem worden geïnstalleerd?

Afgezien van de nodige logistiek kunnen wij uw bouwplaats binnen 24 uur na uw bestelling met BouWatch beveiligen.

Hoe wordt besloten hoeveel cameramasten ik nodig heb?

Wij komen naar u toe, adviseren u en bereiden een individuele risicoanalyse voor. Op basis van deze informatie doen wij onze aanbeveling en bepaalt u zelf hoeveel torens u wilt laten plaatsen.

Wat onderscheidt u van de concurrentie? De masten zien er allemaal hetzelfde uit!

Onze technische oplossingen zijn erg doordacht dankzij onze ervaring als Europees marktleider. Wij zorgen ervoor dat de functionele controleketen van begin tot eind in onze handen blijft: De video-opnamen worden professioneel gecontroleerd in ons eigen beveiligingscentrum, dat de klok rond bemand is, om vals alarm te voorkomen voordat er verdere maatregelen worden genomen. Ook ’s nachts gebruiken we onze groene led-verlichting als preventieve maatregel – zo schrikken we indringers af en dat is nog steeds de beste manier om u en uw bouwwerf veilig te stellen!

Hoe werkt deze camerabeveiliging eigenlijk?

De BouWatch cameramasten maken gebruik van intelligente videosoftware om uw site te monitoren op de momenten dat u beveiligd wilt worden. De camera’s detecteren mensen en auto’s en sturen de bijbehorende berichten naar ons meldkamer dat 24 uur per dag door getraind personeel wordt bemand. Daar worden de beelden bekeken, geverifieerd en worden er, indien nodig, onmiddellijk verdere maatregelen genomen.